Горан Марјановић: Брзина светлости и Максвелова константа (Релативна релативност)


Аутор: Дипл. Инг. Горан Марјановић
У Београду, 06.05.2011.г.
Преузми текст:
Брзина светлости и Максвелова константа (Релативна релативност)
Извор»

Увод

Дипл. Инг. Горан Марјановић

Брзина светлости је најпознатија природна константа. Вредност многих параметара, али и ваљаност многих теорија и постулата, утемељени су на њеној величини. У суштини то је брзина којом се крећу фотони као кванти електромагнетног зрачења. Величина ове фундаменталне физичке константе утврђена је – са једне стране – на основу вредности добијене мерењем а са друге – на основу електро магнетне теорије J. C. Maxwell-a (James Clerk,1831-1879). Наиме, у својој “Динамичкој теорији електромагнетних поља” објављеној 1865. године Максвел је дефинисао константу којом је одређен однос између електричних и магнетних феномена, при чему је тај однос – у димензионом смислу – представљао брзину и имао нумеричку вредност веома блиску вредности измерене брзине светлости.

Иако је ова чињеница указивала само на то да светлост има електромагнетну природу, ове две веома сродне, али у суштини ипак различите, физичке категорије су потпуно изједначене и сасвим поистовећене и у квалитативном смислу! Нажалост, још је већа грешка учињена када је та “обједињена” вредност брзине усвојена као “највећа могућа брзина кретања било ког феномена у природи”, поставши тако кључна вредност у Lorentzovim трансформацијама.

Ово је једна од најзначајнијих, иако ненамерно учињених (процедуралних), грешака у развоју научне мисли, јер је тиме изгубљен цео један свет – свет који је саставни део постојеће реалности али потпуно инверзан оном за који одавно знамо и који нам је чулно и мерно доступан док овај други само наслућујемо и теоријски описујемо као виртуелан. Прихватањем разнородности поменутих категорија, “раздвајањем” њихових вредности и усвајањем Максвелове константе, уместо брзине светлости, као кључне вредности Lorentzovih трансформација битно се проширује домен реалности обухваћен већ постојећим теоријама, укључујући и један сасвим “нови” свет у којем је фотон “нормална” честица са потпуно реалном масом мировања и у којем се све садашње виртуелне структуре попут тамне масе, тамне енергије, егзотичне материје итд. “преводе” у домен реалног света …

Највећа могућа брзина кретања у природи

По нашем мишљењу, заснованом првенствено на анализи изворних радова Coulomba (Charles-Augustin de Coulomb, 1736 – 1806) и Maxwella, измерена брзина светлости никако не би смела бити изједначена, а поготово не сасвим поистовећена, са Максвеловом константом, јер се ради о сродним али структурно ипак различитим формама – потпуно аналогно појмовима електромоторне силе (Е) и напона (У) у струјном колу које су такође веома сродне, али ипак и битно различите величине. Што је још важније, вредност Lorentzove константе којом је одређена величина релативистичких ефеката, никако не би смела бити дефинисана на бази вредности измерене брзине светлости, тј. експериментално установљене брзине кретања фотона!

Наиме, основу Теорије релативности чине Lorentzove трансформације. Величина релативистичких ефеката (пораст масе, контракција дужине у правцу кретања, дилатација времена, …) овиси о вредности константе gamma, γ=1/√1-(v/c)2, у којој параметар “c” представља највећу могућу брзину кретања у природи, а то је – према важећим конвенцијама – брзина светлости чија је вредност  грешком поистовећена са вредношћу Максвелове константе. И ту је проблем. У складу са оваквом дефиницијом Lorentzove константе ни једна честица са реалном масом мировања не може достићи брзину светлости а фотон, који се (ипак) креће том брзином, је дефинисан као “честица” без реалне масе (мировања) и има виртуелну масу m = E/c2, што је – иако парадоксално – широко прихваћено.

Оно што ми предлажемо је појмовно раздвајање измерене брзине светлости и Максвелове константе тако да се величини “c” која, по нашем схватању, у Lorentzovim трансформацијама представља теоријску вредност „највеће могуће брзине“ кретања у природи више не додељује вредност измерене брзине светлости него вредност Максвелове константе. Обзиром да је њена величина незнанатно, али ипак већа од брзине светлости, та би вредност у ствари требала бити она права Lorentzova теоријска баријера и супстанцијалним објектима потпуно недостижна брзина, која се, као таква, ни не може експериментално измерити, али се – како је то показао Максвел – може добити на основу електромагнетних особина вакума.

Кликни на приказ да га видиш у највећој резолуцији

Усвајањем нашег предлога, Lorentzove трансформације остају исте, њихова инваријантност се не доводи у питање, али квалитативна разлика постаје огромна јер сада “луксонски зид” може бити достигнут, па и прескочен, без нарушавања тренутно важећих постулата и/или теорија.

Обзиром да би узимање у обзир наших тврдњи довело до коперниканског преврата у науци, и – сасвим нескромно тврдим – до ТРЕЋЕ ТЕХНОЛОШКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ, покушаћемо образложити ову идеју. Почнимо зато од историјски забележених чињеница.

Историјске чињенице

Проучавајући кретање Јупитеровог сателита Jo, Ole Christensen Roemer је 1676. године показао да светлост путује коначном брзином и проценио њену вредност на око 300 000 km/sec. 1848. Hippolyte Fizeau је развио свој метод за мерење брзине светлости и добио вредност од 315 000 km/sec. Побољшањем овог метода, Leon Foucault је 1862. године новим мерењем добио вредност од 298 000 km/sec. Тек 1972. године коришћењем ласерске технике прецизност је битно повећана, а измерена брзина светлости у вакуму износила је 299 792 456 ±1.1 m/s. Након више поновљених мерења, на Генералној конференцији јединица мере (CGPM) одржаној 1975. године, за брзину светлости у вакуму, дефинитивно је утврђена вредност од 299 792 458 m/s, која се користи и данас.

Са друге стране, још 1856.г. Wilhelm Eduard Weber и Rudolf Kohlrausch мерећи однос електромагнетне и електростатичке константе, пражњењем Лајденске боце, добили су бројну вредност тог односа веома блиску вредности брзине светлости коју је измерио Fizeau. Тиме су постављени темељи Максвелове теорије.

Коначно, у раним 1860-тим, Максвел је показао да се, према електромагнетној теорији на којој је управо радио, електромагнетни таласи у вакуму простиру брзином чија је вредност једнака односу који су добили Weber и Kohlrausch. Уочивши велику блискост нумеричке вредности овог односа и вредности брзине светлости коју је добио Fizeau, сматрао ову чињеницу доказом да светлост има електромагнетну природу, тј. доказом идеје да је светлост у ствари електромагнетни талас, коју је 1846.г., у свом раду “ Thoughts on Ray Vibrations “ изнео Michael Faraday. Ипак, наглашавамо да сам Максвел никада и нигде у својој теорији није поистоветио однос електромагнетних и електростатичких феномена са брзином светлости.

Максвелова константа

Вредност Максвелове константе је заиста незнатно већа од измерене брзине светлости и, уз одређене конвенције које ће бити објашњене у наставку текста, има вредност: v = 3*108 [m/s]. Ова „незнатна“ разлика нема готово никакав утицај при малим, средњим, па ни великим брзинама и ово је вероватно један од основних разлога због којих је Максвелова константа изједначена са брзином светлости.

Ако пажљиво преиспитамо Максвелов оригинални рад [1], нпр.:

„… we may define the ratio of the electric units to be a velocity… this velocity is about 300,000 kilometres per second…“

, можемо видети да он заиста нигде није рекао да је брзина светлости универзална константа , него је као основну константу дефинисао однос између електричних и магнетних феномена, при чему тај однос – у димензионом смислу – представља брзину и има бројну вредност која је истог реда као и брзина светлости !!!

Данас, у терминологији савремене физике, може се рећи да брзина коју представља Максвелова константа и која има димензију брзине, није брзина било ког физичког феномена, електричног, магнетног, светлосног, гравитационог или било које врсте, него само теоријска вредност брзине векторске суме електронског спина и пропагације управне на спин док брзина светлости подразумева реалну брзину кретања фотона. Дакле, брзина коју предстваља Максвелова  константа, а не брзина светлости, је инваријантна, физичка баријера брзине простирања електромагнетних поља у вакуму, и која може бити достигнута само теоријски, након утрошка бесконачно велике количине енергије, што је наравно немогуће!

У складу са оваквим тумачењем брзина светлости може, али и не мора, имати непромењиву вредност – при чему сви постулати важећих теорија остају очувани. Ово је од великог значаја јер је најновијим истраживањима недвосмислено потврђено да је брзина светлости током историје мењала своју вредност !

Зашто ми верујемо да је фотон као “честица без масе” (?) достигао ту баријеру када и сам Максвел каже [1]:

„It is manifest that the velocity of light and the ratio of the units are quantities of the same order of magnitude. Neither of them can be said to be determined as yet with such degree of accuracy as to enable us to assert that the one is greater than the other. It is to be hoped that, by further experiment, the relation between the magnitudes of the two quantities may be more accurately determined.“

„In the mean time our theory, which asserts that these two quantities are equal, and assigns a physical reason for this equality, are not contradicted by the comparison of these results such as they are.“

(Page 436, Volume II)

Дакле Максвел тврди (само то) да су брзина светлости (“velocity of light”) и однос електричних и магнетних феномена (“Ratio of Units”) квантитети истог реда величине који, као два различита квалитета, могу имати и идентичну величину, тј. нумеричку вредност.

Нажалост, по објављивању Максвелове теорије, упркос другачијим идејама (Somerfield, Heaviside, нпр.) ове две величине су потпуно поистовећене што је сасвим разумљиво јер је светлост, у то време, била једини познати феномен са том брзином.

Крајем XIX века изведени су неки експерименти у циљу мерења односа електро магнетних феномена (Rowland in 1870, Rosa in 1889, Rosa and Dorsey in 1905) али прецизност мерења је била мала. Уочена разлика добијених вредности и измерене брзине светлости замаскирана је могућим грешкама у мерењу, тако да су ове вредности поистовећене, а акценат је дат на што прецизније мерење брзине светлости, док је мерење односа електромагнетних феномена пао у заборав. Ипак, проблем фундаменталне различитости Максвелове константе и брзине светлости, иако добро прикривен, остао је присутан.

Да је теорија релативности објављена пре Максвелове теорије, вероватно се нико не би двоумио око тога да је Максвелова константа бројчано блиска и сродна, али квалитативно ипак различита физичка категорија од измерене брзине светлости. Овако, када је ТР објављена много година касније (STR, 1905.g., OTR, 1916.g.) Максвелова константа је постала главни ослонац кључног Ајнштајновог постулата о константности брзине светлости. Максвелове напомене су заборављене, а брзина светлости је проглашена за фундаменталну природну константу. Чињеница да је фотон морао постати честица без масе није сматрана апсурдном, што она у суштини јесте, него је широко прихваћена као доказ да је светлост таласне природе.

Зашто за све ове године та грешка није откривена и исправљена?

Као прво, веома је мали број оних који сматрају да су Максвелова константа и брзина светлости различити квалитети. Са друге стране, Ајнштајнов ауторитет је заиста велики, ТР поткрепљена одговарајућим доказима тако да било шта што захтева неке корекције или противуречи теорији у било ком смислу – не долази у обзир.

Ипак, експериментална реалност нам указује на недовољну ширину постојећих теорија захтевајући нове идеје. По нашем мишљењу решење је врло једноставно. Потребна је само мала промена у схватању и тумачењу појма највеће могуће брзине у природи као кључне величина која одређује вредност Lorentzov константе.

Lorentzove трансформације у функцији Максвелове константе

Погледајмо сада шта је заправо Масксвелова константа.

У савременој интерпретацији Максвелове теорије, електрична и магнетна поља могу се ширити кроз простор у форми таласа и простирати брзином која зависи од односа електричне и магнетне константе празног простора. Та брзина једнака је брзини простирања светлости, а има вредност c=√1/ε0μ0, где је μ0 пермеабилност (магнетна пропустљивост) вакума, а  ε0 пермитивност (електрична пропустљивост), такође мерена у вакуму..

Ипак, Максвелу су појмови пермеабилности и пермитивности вакума (μ0 и ε0) били потпуно непознати јер у то време није било ни наговештаја Квантне теорије поља.

У оригиналном раду Максвелова константа има вредност:

V = sqrt 1/( μ * ε), где μ представља магнетну, а ε електричну константу празног простора, чија је величина одређена експериментално. На основу тада доступних података сам Максвел је добио брзину од V = 310 740 000 m/sec.

Иначе, вредности μ0 и ε0  које се користе данас нису независне величине него функције усвојеног мерног система јединица. Да би се избегли бројни проблеми које су уносили разни системи јединица (cgs, Heaviside-Lorentz, Gaussian …) у којима величине имају различите дефиниције и вредности, италијански физичар и математичар Giovani Giorgi је 1901. године предложио врло практичан систем јединица.

Следећи изворне Максвелове идеје, Giovani Giorgi, је измислио систем јединица (Giorgi систем), претечу Међународног система (SI, у којем се основна величина у неком изразу може добити као функција осталих величина без икаквог мерења. На тај начин, уместо налажења вредности за ε0  или  μ0  експерименталним мерењем, њихова вредност се може једноставно израчунати.

Систем који је Giorgi предложио, познат као практичан систем, користи метар, килограм и секунду (MKS) као мерне јединице преко којих је дефинисана вредност константе K у Coulombovom закону а тиме и вредност магнетне пермеабилности, тако да оне у том систему имају следећу вредност:

K = 9 * 109 [ Nm2/ Coulomb2 ]
μ0 = 4 π * 10-7 = 1.256637 * 10-6 [ Henry/meter ].

По дефиницији Coulombonovog закона:
ε0 = 1/4π *K, tj.  ε0 = 1/36π * 109 = 8.841941 * 10-12  [ Coulomb/Volt*m ].

Одавде следи да је однос електромагнетне и електростатичке константе:

β = sqrt 1/( μ0 * ε0) = sqrt (36π * 109 / 4π * 10-7) = 3 * 108 [ meter/sec. ]

и ово је у ствари права вредност Максвелове константе.

Нажалост, процедура и редослед дефинисања фундаменталних физичких ентитета су измењени. Вредност магнетне пермеабилности m0 је прихваћена по дефиницији и у складу са усвојеним системом јединица:

μ0 = 4π * 10-7 [ Henry/meter ],

док је за вредност електричне пермитивности e0 уместо њене праве, изворне, вредности која проистиче директно из Coulombovog закона (1/36π*109 C/Vm) усвојена она која се добија посредно – на основу измерене брзине светлости. Имајући у виду да је Coulombov закон (у било којој формулацији) тачан само за стационарне услове јер наелектрисање својим кретањем производи магнетно поље које онда мења јачину силе (ови услови су опште познати као “електростстичка апроксимација”), ово сматрамо сасвим нелогичном процедуром.

Дакле, чињеница – да се вредност константе у Кулоновом закону који дефинише интензитет (правац и смер) електростатичке силе којом непокретно тачкасто наелектрисање делује на друго, такође непокретно наелектрисање, одређује преко динамичког ентитета какав је брзина кретања фотона, што је апсурд – потпуно је занемарена и данашња вредност диелектричне константе вакума дефинисана на следећи начин:

ε0 = 1 / (μ0 * c2)= 8.854171 * 10-12 [ farad/meter ],

тако да Coulombova константа, уместо своје оригиналне вредности засноване на усвојеном мерном систему јединица добија вредност такође посредно – из пермитивности вакума (чија вредност је, како смо видели, дефинисана преко брзине светлости …):

K = 1/4pi*ε= 8.987569 * 109 [ Nm2 / Coulomb2 ].

Укратко, уместо да вредност Максвелове константе буде сасвим независна од брзине простирања светлости (брзине кретања фотона) и њена вредност одређена само односом електромагнетних феномена чија величина проистиче из усвојеног система јединица и Coulombovog закона, урађено је сасвим обрнуто. Максвелова константа је потпуно изједначена са брзином светлости а вредност електричне пермитивности и Coulombove константе су предефинисане и кориговане на вредности које им намеће измерена брзина светлости, што је парадоксално јер су теоријско-статичке величине дефинисане на бази експериментално динамичких величина!

Последице су следеће.

Фотон као квант носиоц ЕМ интеракције не сме да има реалну масу мировања чиме се издваја од свих других реално постојећих објеката нашег света. Вредности троме и тешке масе а тиме и стварних кинетичко – гравитационих ефеката у екстремно релативистичким условима су битно различити од оних који су предефинисани теоријом релативности, а разлика је тим већа што је реална брзина кретања ближа брзини светлости. Имајући на уму постојеће проблеме савремене теоријске физике (тамна материја, тамна енергија, егзотична материја, телепортација, заустављена светлост,…) које јој намеће експериментална реалност, ово питање требало би што пре разрешити.

Како? Ево предлога.

Разлика између енергије честице утврђене прецизним мерењем и вредности која се добија на основу односа пређеног пута и времена њеног прелета постаје све већа што су веће енергије односно што су реалне брзине кретања честице ближе брзини светлости. Исто тако, директно мерење односа електричних и магнетних феномена коришћењем модерне технологије могло би показати да се производ (μ00) разликује од вредности  c-2 што би довело до великог напретка у разумевању структуре материје.

Тиме би, дуалност таласно честичних објеката могла бити описана на један много природнији начин – кроз симетричност «суб-луксонских» и «супер-луксонских» ентитета у нашем појавном свету који би и сам по себи представљао јединство двају једнаких али инверзно-опозитних просторно временских категорија.

Закључак

Ослобађањем Максвелове константе везаности за измерену вредност брзине светлости и усвајањем њене вредности као највеће могуће брзине у природи ослобађамо и материју из окова сублуминалних брзина дозвољавајући јој нове форме егзистенције и квалитете које сада зависе само од локално-структурних особина вакума, при чему и сама брзина светлости, тј. брзина кретања фотона, постаје инваријантна. Фотон се коначно трансформише у «нормалну» честицу са реалном масом коју и исказује у бројним експериментима, а све теорије и постулати остају важећи. Шта више – Максвелова константа која је сада ослобођена своје зависности од измерене брзине кретања фотона и чија вредност је сада структурно везана само за структуру вакума и његове особине – нуди нам једну сасвим нову слику и могућности виђења, схватања и тумачења, како квантног, тако и релативистичког света. Ово је од пресудне важности за савремену физику јер ни структура вакума нема – нити може имати, као ни било шта у природи – атрибуте апсолута, што пракса и потврђује.

Кликни на приказ да га видиш у највећој резолуцији

И на крају – оно најлепше. Уколико прихватимо да фотон има реалну масу мировања, баш као и све друге познате стабилне честице, њихова структура може бити објашњена у функцији једног елементарнијег ентитета, основне опеке нашег света, од којег је сачињено све – од атома до највећих небеских тела укључујући, наравно, и све облике живота.

Литература:

 1. „A treatise on electricity and magnetism” by James Clerk Maxwell, Dover

Publications Inc., reprint of the Third Edition published by the Clarendon Press in 1878.

 1. THE VELOCITY OF LIGHT AND MAXWELL’S CONSTANT, Felipe O. Bertrand,

          http://dgleahy.com/dgl/fob.htm

 1. Coulomb’s Electric Torsion Balance Experiments, www.exphps.org/pdfs/projects/coulomb%20experiments.pdf
 2. On the Notation of MAXWELL’s Field Equations,

http://www.zpenergy.com/downloads/Orig_maxwell_equations.pdf

 1. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field,

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Dynamical_Theory_of_the_Electromagnetic_Field

15 реаговања to “Горан Марјановић: Брзина светлости и Максвелова константа (Релативна релативност)”

 1. domana Says:

  Jako JAKO zanimljivo uocavanje…
  Samo ne bih ja tako olako tvrdio da je greska bas slucajna…

 2. nedodjija Says:

  zaista sjajno uoceno !
  ja takodje mislim da je ta greska u tumacenju od nekih drugih „struktura“ drustva svetske nauke – vec odavno uocena…. ima se utisak da samo opsta javnost ne zna za brzine vece od brzine fotona, a da neki drugi vec decenijama znaju za te detalje i da su ih iskoristili za sopstveni tehnoloski napredak… i da je to nacin dominiranja nad ostatkom sveta….

 3. Petar Says:

  Pitam se pitam, stalno, zašto svi pričaju o „brzini“ svetlosti a niko o njenom nastajanju, prirodi izvora „fotona“ i talasnog porekla svetlosti. Zato što je talasnog porekla svetlost je zato linearna. Fotoni nastaju kao rezultat uticaja energetskog talasnog porekla reverzibilno na sredinu kroz koju se kreću. Fotoni nemaju nikakvu realnu pretstavu ili osećaj za prostor, vakum kroz koji se kreću. Kreću se u neprekidnom linearnom nizu. Večno, inertno. Za njih je vreme stalo. Za nas je vreme već davno prošlo. Za Fotone je „Prostor“ nešto što je „Ništa“. Mi smo samo opčinjeni svojom veličinom koju nikako nemožemo da udenemo u taj „Realni Prostor“. Pa stalno tražimo izlaz iz lavirinta koji nema izlaza.

 4. Gordon Flash* Says:

  …………..*NJ*B*V*U*…………..
  …………(UNI verz um a)…………
  *APSOLUTnosUSTROJSTVA*…LOgike……………….Zakona…
  ********ETRA********
  ……………………je……………………
  ……………..*PRINCIP*…………….
  «…………..«konačne»………….»
  ……..FORME…………FUNKCIJE…
  »………»beskonačnosti«…….«
  …………*EGZISTENCIJE*……….
  …………….*PRIRODE*…………..

 5. ZarkoV dR Says:

  Dragi Gordon Flash*, može li pojašnjenje za nas tupamarose, koji ne kapiramo Vaše postove? Samo nazirem ‘osmicu’..i delove (valjda).

 6. Skulja Says:

  ZarkoV dR ….“ Samo nazirem ‘osmicu’..i delove (valjda)“…E moj ZARKOV DR I NIJE TI LOS POCETAK… A , TREBA TI JOS MINIMUM 24 godine DA BI SHVATIO O CEMU SE RADI…SVE NAJ SVIMA !!! A POSEBNO GORANU I VELIMIRU…ISTINA JE NA NJIHOVOJ STRANI …ZATO UZMES LEPO I EDUKUJES SE O NOVOM PRAVCU U FIZICI …ZARKOV Dr.

 7. ZarkoV dR Says:

  Mišljah to da pokušam shvatiti brže, uz Vašu pomoć.. i možda uzalud. A morah pokušati bar. I zašto mi odgovara ‘Skulja’? I zašto baš 24 godine? A ne recimo 27? Možda moj um uspe da shvati brže uz par smernica, ako Vam nije preteško da otkucate još koji red ‘Skulja’..ili ‘Gordon Flash*’.

 8. Skulja Says:

  Nadam se, Nebojsa da nemate nista PROTIVNO sto ce ovo biti OPSIRNIJE a NARAVNO NI GORAN…ZA NASEG PRIJATELJA ZarkoV dR. VELIMIR SIGURNO NECE IMATI NISTA PROTIV POSTO JE Veljin TEKST… Evo koji red ZARKOV Dr…Prva i glavna osobina Vremena kao Bica je neprostornost, tj. njegov deo podudaran je njegovoj celini.Kako to ?

  ‘Neprostorni entitet’ sastoji se iz ‘neproteznih elemenata’; deo koji je po pretpostavci ‘neprostoran’ je i ‘neprotezan’, tj. ‘neprotezni deo’ isti je kao i ‘neprotezna celina’. Logika ovog zakljucka izneta je u Lajbnicovom principu ‘identiteta nerazlikovljivog’, (principium identitatis indiscrenibilium).

  ‘Vreme’ ili ‘Jedinstvena Beskonacnost’ prethodi egzistenciji prostora i osobine ovog entiteta ne mogu se adekvatno izraziti pojmovima zasnovanim na iskustvu ‘velicine’, kao sto su ‘vece’ i ‘manje’, odnosno ‘beskonacno veliko’ i ‘beskonacno malo’. Zakljucak se namece: Jedinstvena Beskonacnost je iskljucivo temporalni entitet i nezavisna je od prostora.

  Druga osobina Vremena je neproteznost, tj. Vreme se sastoji iz neproteznih centara i kako je to rekao Aurelije Avgustin, u stvari postoji samo sadasnji trenutak i on je nemerljiv. Zasto je to tako?

  Centar Beskonacnosti je ono prema cemu je Beskonacnost sebi jednaka; centri Beskonacnosti su ma gde, ima ih ma koliko, neprotezni su, i svi zajedno, i svaki pojedinacno, podudarni su sa Beskonacnoscu kao celinom. Moze se reci i da je Beskonacnost ‘suma svojih neproteznih centara’. Svaki centar Beskonacnosti je i pocetak i kraj i centar svega sto je konacno, ukupnog prostora i materije. Beskonacnost ocigledno ogranicava prostor i materiju, ali izgleda da radi i vise od toga, na neki nacin ih generise.

  Treca osobina je kontinuitet, tj. Vreme kao i beskonacnost ima samo unutrasnjost. Ocigledno, Beskonacnost ima samo unutrasnje granice i to, aristotelovski receno – ‘jednostruke prirode’, tj. ima ‘granice’ koje samo ‘spajaju’, dok za razliku od Beskonacnosti, deo ima ’spoljasnje granice’, koje su dvostruke prirode, u isti mah izdvajaju deo u Beskonacnosti i spajaju ga sa njom.

  Cetvrta osobina je homogenost, koja se u ovom slucaju definise kao podudarnost centra i periferije. To je osobina ‘tacke’ i ‘nule’, koje su matematicki modeli celokupnog Vremena ili Beskonacnosti. ‘Tacka’ i ‘nula’ su ‘prosto samoidenticne’ i u celini istog sastava.

  Za razliku od ‘beskonacne celine‘, ‘konacna celina’, individual’ ili ‘deo’, ‘dvostruko je samoidentican’, po granici i po onome sto je ograniceno, dakle, slozen.

  Peta osobina je nelokalnost, tj. Vreme kao i beskonacnost ima samo centre.

  Beskonacnost je ‘tacka’, ali i centri Beskonacnosti su ‘tacke’. Tu je na snazi ‘podudarnost dela i celine’.

  Neprotezna ‘tacka’ ne zauzima ‘mesto’, vec ima ‘temporalnu poziciju’, koju je moguce odredjivati samo u odnosu na diskretume prostora. Prema tome, u svetu u kome vec jesu prostor i materija, neprotezna tacka ima neograniceno mnogo mogucih ‘pozicija’ u koegzistenciji, tj. Vreme nema periferiju, ima samo centre. Sasvim strogo receno, ‘tacka’ uopste i nije ‘element prostora’, vec u isti mah ‘centar’ i ‘kraj’ prostora i njegov pravi generator,

  Prostor nema ‘pocetak’ jer nastaje u diskretnim celinama. Fizicki gledano, ‘Tacka’ je ‘Vreme’.

  Sesta osobina je policentricnost jer Beskonacnost, kao i ‘Vecnost’ ima ma koliko centara u koegzistenciji.

  Kao sto se vidi, osobine Beskonacnosti nisu medjusobno nezavisne, vec su niz koraka i grade neku vrstu genericke lestvice: iz ‘neproteznosti’, (sastoji se iz neproteznih centara), sledi ‘nelokalnost Beskonacnosti’, koja je u tome sto ona ‘ima samo centre’. Iz ‘nelokalnosti’ sledi ‘policentricnost’ , tj. Beskonacnost ‘ima ma koliko centara u koegzistenciji’, a iz policentricnosti sledi ‘generisanje relacija’, tj. ‘deljivost’.Dakle, sedma osobina je samodeljivost, tj. policentricnost Beskonacnosti (ima ma koliko centara u koegzistenciji) omogucava uspostavljanje unutrasnjih relacija i zbog toga je Beskonacnost relativno samodeljiva.

  Ako Platonovu, Euklidovu i Lajbnicovu ‘Monadu’, odnosno Plotinovu ‘tacku emanacije’, odnosno Avgustinov ‘trenutak sadasnjosti’ shvatimo kao Jedinstvenu neprostornu Beskonacnost, onda iz ‘policentricnosti’ kao njene osobine nuzno sledi Platonov ‘Diaresis’ – moc samodeljenja ‘beskonacne celine’, tj. Monade. ‘Jedinstvena neprostorna Beskonacnost’ ima ‘neprotezne centre’ cije ‘relacije’ su ‘mesta’ za ‘prostor’, tj. ‘Vreme’ generise ‘mesta za prostor’ kao ‘relaciju sadasnjih trenutaka’. Granice prostora su vrem,enske, to su tacke.

  Osma osobina Beskonacnosti je nepokretnost, jer su centar, pocetak i kraj Beskonacnosti, odnosno Vremena podudarni.

  Usled opsteg kontinuiteta, sto znaci da ima samo unutrasnjost, Beskonacnost nije pokretna, a usled homogenosti, tj. podudarnosti centra i periferije, nemoguce je i bilo kakvo kretanje ‘unutrasnjih delova Beskonacnosti’ u smislu ‘promene mesta’.

  Priroda nase culne predstave kretanja dublja je od koncepcije ‘premestanja’ fizickog tela kroz kontinualni i pasivni prostor brzinom ciji etalon merenja je ‘konvencionalno vreme’.‘Promena’ koja nam je data kao svakodnevno iskustvo ‘kretanja’ je nesto drugo, to je restruktuiranje prostora i materije po vremenu.

  Deveta osobina Beskonacnosti je uredjenost jer su centri Beskonacnosti u konstantnom poretku i to: 0,1,2,3,…

  Iz ‘policentricnosti’ sledi ‘uredjenost’ i upravo ove osobine Beskonacnosti generisu prostor i brojeve, tj. ‘princip konstantnog vremenskog poretka’ ili ’temporalnost’ je osnovni uzrok opste promene….TO JE ZA POCETAK ZARKOV Dr…..A POSLE IDEMO NA…Брзину светлости и Максвелову константу …A I ONAKO VAM JE GORAN SVE LEPO NAPISO…SVE NAJ SVIMA

  Deseta i poslednja osobina je izotropnost jer je Beskonacnost centralno simetricna u odnosu na svaki svoj centar i sve svoje centre u koegzistenciji, to jest, po osobinama je istovetna sebi u svim svojim pravcima.

 9. Gordon Flash* Says:

  Ing.Goran Marjanović : …а све теорије
  и постулати остају важећи.
  *: …(Zar ko V iše može verovati u održivost svih „važećih“ teorija…?)
  Ing.Goran Marjanović : …Шта више – Максвелова
  константа која је сада
  ослобођена своје зависности
  од измерене брзине кретања
  фотона и чија вредност је сада
  структурно везана само за
  структуру вакума и његове
  особине – нуди нам једну
  сасвим нову слику и
  могућности виђења, схватања
  и тумачења, како квантног,
  тако и релативистичког света.
  Ово је од пресудне важности
  за савремену физику јер ни
  структура вакума нема – нити
  може имати, као ни било шта
  у природи – атрибуте
  апсолута,…
  * : …struktura vakuma=struktura ničega NEPOSTOJI ! ali struktura „ničega“=STRUKTURA ETRA JE APSOLUTna Costant-a ! u kojoj tek „bilo šta“=materijalno i energetski vidljivo nama postoji kao varjabilna dinamika forme njegove=ETROVSKE realne fizičke večite sadašnjosti…
  Ing.Goran Marjanović : …што пракса и
  потврђује.

  * eksperiment 1. Napunite lavor vodom,napravite brodić od papira i stavite ga da plovi na površini vode,sačekajte da se sve smiri,bonacu,zatim dalje od brodića polako dotaknite površinu vode…od tačke dodira širi će se talas koji u jednom momentu pomeri i zaljulja brodić kao da ga je udarila „fotonska čestica“pa ipak svi vidimo da se je preneo samo IMPULS PROMENE PRITISAKA=ENERGETSKOG STANJA SREDINE MEDIJUMA H2O,ETRA !

  * eksperiment 2. Naređajte pažljivo domine u dovoljno dugu kolonu.TO JE SADA LINEARNI MODEL ETRA ! Osim domina kao kvantnih entiteta NEMA NIKAKVIH DRUGIH ČESTICA=ENTITETA ! NIKAKVIH FOTONA ! Gurnite prstom prvu dominu da padne na sledeću,svi znamo da će se IMPULSNI TALAS PROMENE IZ STOJEĆEG U LEŽEĆI STATIČNI POLOŽAJ FORME PRENOSITI DO POSLEDNJE DOMINE U NIZU ! Gde tu vidite „fotonsku korpuskulu“=kliker koji udara i obara poslednju dominu ?

 10. ZarkoV dR Says:

  Hvala na opširnom objašnjenju, ali dajte molim Vas, nešto o ‘Gordon Flash*’ šiframa. Možda će još neko od posmatrača hteti da se uključi sa svojim mišljenjem o tome šta znače.

 11. Gordon Flash* Says:

  Matematički vicevi za dokazivanje održivosti teorije kvantno-korpuskularne fizike viceva

  Pitanje/zadatak

  Ako znamo kolika je energija E potrebna za pokretanje domino efekta kao i brzinu njegovog fizičog kretanja,kolika je masa »DOMINSKOG FOTONA«koji udara i obara poslednju dominu?

  Odgovor/uputstvo rešavanja

  Iz Ajnštajnove dimenzione formule E=mc^2,=» masa „korpuskule“dominskog fotona je m=E/c^2 ,odnos brzina fotona domino efekta v i brzine svetlosnog fotona=talasa etarskog domino efekta c je n pa je c^2=(nv)^2,odakle sledi E/m=(nv)^2 i dalje SQR(E/m)=nv i dalje zamenom n=c/v,brzina dominskog fotona je v=SQR(SQR(E/m)/c) ako sam dobro izračunao brzinu domino efekta,u ostalom ona se može tačno i direktno štopericom izmeriti.
  …eto kao što vidite očigledno nevidite nevidljivu korpuskulu dominskog fotona ali CERN-ovi fizičari mogu matematičkim vicem 100% tačno da dokažu njeno postojanje kao i Higsovog bozona,veliki prasak i slične viceve održivosti zvanične fizike…za Nobelovu…
  Evo mi da kandidujemo 100% MATEMATIČKI DOKAZIVU»ČESTICU DOMINSKOG FOTONA« a pare od nagradu da damo Dušanu za izgradnju Teslinog tornja..ma imalo bi za u svakom srpskom gradu po jedan..

 12. Gordon Flash* Says:

  Gordon Flash*® = projekat procesora,svedoka u Univerzumu za spašavanja opstanka života u Univerzumu,pomoću

  *B*R*V*I* © = Softvera Superiorizacije Qualiteta Logike=LO giciteta,FlashSTAR ovog Automatskog Pilota Raz-UM-a Čovečanstva.

  ……*Nj*B*V*K*E*L*A*……
  =======================
  *Njegovog* *Beskonačnog*
  *Veličanstva* *Kosmosa*
  *********Etra*********
  *LO_G_h_OS_t_A*Apsolut-a*
  …čitaj i po vertikali levu i desnu kolonu i otkrićeš dve istine=osobine integriteta super mašine=jedinog realnog BOGA,TVORCA JEDINE SVOJE SUDBINE
  Njegovog Veličanstva Etra=Etrovog LO=zakona Ghost=duha
  „softver“
  ……..&……

  „hardvera“,
  Beskonačnog Kosmosa Etra=Etrovog Apsoluta=apsolutnog ustrojstva=kristalne rešetke Njegovih satavnih elemenata krajnjeg savršenstva dalje ne usavršivog ustrojstva Njegove spermikro i supermakro singularne strukture.*
  …Tako je BOG GI_(l)_GA_meš po volji svoje apsolutne logike asolutnih principa pohvatao za repove sve nakoćene lavlje vladare od nadvlasti samovolje njihovog zla nad životom i pobacao ih na zemlju=razvlastio i spasio od njih život bez kraja…Njegovu krajnju paradigmatičnu sudbinu čovečanstvu.
  …*

 13. Filip Says:

  Skulja ponavlja kao papagaj. Kladim se da ne razume to što je napisao. Isto je to napisao i na ovom linku:
  http://bit.ly/ok39sd

 14. Skulja Says:

  Filipe dobro je …PONAVLJANJE JE ZATO STO JE TO OSNOVA I POCETAK RAZUMEVANJA NOVOG PUTA U FIZICI.BEZ TE OSNOVE OD 10 tacaka,KOJE JE Profesor Velimir.SAZEO !DALJE NE BI MOGLI, U RAZUMEVANJU VREMENA KAO BICA.STVAR JE U TOME DA SE TO SHVATI DA BI NAPREDOVALI DALJE itd…SVIMA SE NAJ

 15. ZarkoV dR Says:

  Hvala svima na objašnjenju.


Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: